Προκλήσεις

Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων, Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Ηπείρου, 2006

Image result for young people

 

Αυτή η πτυχιακή εργασία επιχειρεί μια προσέγγιση στο θέμα της
ανεργίας. Αφορμή γι’ αυτή την προσέγγιση είναι το βιβλίο του Γάλλου
πολιτικού Μισέλ Ροκάρ, που τιτλοφορείται: «Τι να κάνουμε για την
αντιμετώπιση της ανεργίας».
Γίνεται μια καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων του
Μισέλ Ροκάρ για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με κριτική πάντα
διάθεση.
Επίσης, επιχειρείται μια παρουσίαση του προβλήματος της
ανεργίας στην Ελλάδα και καταγράφονται κάποιες σκέψεις και
προτάσεις σε συνάρτηση πάντα με το βιβλίο το οποίο μελετάται και τις
σκέψεις και τις προτάσεις που ο συγγραφέας εκθέτει.

Περισσότερα