Ευκαιρίες

Υπηρεσίες που προσφέρονται ή μπορεί να προσφερθούν στους νέους. Απασχόληση και δυνατότητες ανάπτυξης των νέων.